Zásady ochrany osobních údajů

Společnost NOVÉ KRÁLOVICE SPOL. S R.O.,  IČ: 02197090 se sídlem Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 215660, tímto z pozice správce osobních údajů informuje o účelech, prostředcích a způsobech zpracování osobních údajů, včetně sdělení práv fyzických osob, jejichž osobní údaje NOVÉ KRÁLOVICE zpracovává (subjektů údajů).

NOVÉ KRÁLOVICE zpracovává veškeré osobní údaje osob v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Případné dotazy a žádosti týkající se ochrany a zpracování osobních údajů v NOVÉ KRÁLOVICE směřujte na e-mailovou adresu info@novekralovice.cz

Účely zpracování osobních údajů:

 • příprava, plnění a evidence uzavřených smluv
 • kontaktování subjektů údajů za účelem plnění smluv
 • zajištění kvality poskytovaných služeb klientům
 • plnění zákonných povinností NOVÉ KRÁLOVICE
 • daňové a účetní účely
 • vymáhání pohledávek NOVÉ KRÁLOVICE
 • ochrana majetku a osob
 • přímý marketing

Zpracovávané osobní údaje:

 • identifikační údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, IČO, DIČ, pohlaví, údaje z dokladů totožnosti
 • adresní údaje: trvalé bydliště, korespondenční adresa, sídlo
 • kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa
 • jiné údaje: číslo bankovního účtu, údaje o mzdě (v případě, že vám pomáháme zajistit financování)

Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu (a) trvání obchodního/právního vztahu (b) a v potřebném rozsahu po skončení obchodního/právního vztahu k možnosti uzavření nového vztahu nebo následkům skončení právního vztahu nejdéle však na dobu odvolání souhlasu.

Způsob zpracování osobních údajů:

NOVÉ KRÁLOVICE zpracovává veškeré osobní údaje v tištěné podobě manuálně a v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů:

Vaše osobní údaje pro nás mohou zpracovávat i tito zpracovatelé a příjemci, kteří poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů, jedná se zejména o:

 • dodavatele stavebních prací v rámci výstavby bytů
 • dodavatele IT technologií
 • náhradní dodavatele a poskytovatele služeb
 • bankovní instituce, v případě zprostředkování úvěrového financování koupě nemovitosti s pomocí NOVÉ KRÁLOVICE
 • další osoby podílející se na uzavírání a evidenci smluv a souvisejících dokumentů
 • pojišťovny;
 • účetní a daňoví poradci;
 • advokátní kanceláře spolupracující se zpracovatelem;
 • státní orgány a další subjekty v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností

Práva subjektů údajů

Subjekt osobních údajů je oprávněn po NOVÉ KRÁLOVICE požadovat informaci o tom, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, dále je oprávněn požadovat od NOVÉ KRÁLOVICE přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, také je oprávněn v případě potřeby podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a má právo na přenositelnost osobních údajů.

V případě, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu uděleném subjektem údajů, je tento subjekt údajů oprávněn souhlas kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat písemně dopisem na adresu sídla NOVÉ KRÁLOVICE nebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailu info@novekralovice.cz. V takovém případě je NOVÉ KRÁLOVICE povinna osobní údaje subjektu údajů zlikvidovat, není-li jejich zpracování založeno na jiném právním titulu.

Mějte aktuální informace o projektu Nové Královice
Ceník podle
vizualizace
Vybrat
28
rodinných domů
Ceník podle
parametru
Vybrat