Podmínky a informace k účasti na akci

COVID 19:

Svojí účastí na akci potvrzujete, že splňujete platné podmínky vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky.  Pro případ kontroly ze strany veřejných orgánů mějte prosím s sebou dokumenty prokazující splnění daných podmínek.

Záznam:

Osoba účastnící se akce dne 24.09.2022 bere na vědomí a svou účastí výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel bezplatně pořizoval zvukový a obrazový záznam akce, včetně podobizen účastníků a souhlasí se zveřejněním takových záznamů, zejména na internetových stránkách a propagačních materiálech za účelem informování o akci.  Svůj souhlas nebo konkrétní záznam máte právo kdykoli u pořadatele odvolat. Informace o ochraně osobních údajů a Vašich právech jsou popsány na našich webových stránkách.

Staveniště:

Neboť se akce koná v místě staveniště, jako účastníci akce tímto berete na vědomí/souhlasíte s tím, že při účasti na akci budete dbát doporučení a příkazů pořadatelů a aktivně předcházet škodám na zdraví a majetku. Svou účastí dáváte najevo, že jste byli poučeni o tom, že absolvujete akci na vlastní odpovědnost a vlastní riziko s vědomím, že pořadatel nenese odpovědnost za škodu na zdraví a majetku, pokud taková škoda při akci vznikne. Současně prosíme o dodržení následujících pokynů:

 • Po staveništi se pohybujte, pokud možno po silnicích, chodnících nebo po upraveném terénu.
 • Při chůzi používejte ty komunikace, které jsou pro chůzi určeny v rámci tohoto seznámení s riziky nebo jsou na staveništi vyznačeny nebo ohrazeny.
 • Při chůzi sledujte překážky na zemi a vyhýbejte se jim.
 • Při chůzi v blátivém terénu si vybírejte takové trasy, kde nehrozí uklouznutí.
 • Při pohybu v terénu ve stoupání nebo klesání volte výstup nebo sestup v takovém místě a takovým způsobem, aby nedošlo ke ztrátě rovnováhy, k uklouznutí nohou nebo k sesutí volně nasypané zeminy.
 • Při chůzi po staveništních komunikacích choďte vlevo.
 • Nevstupujte do pracovního prostoru stavebních strojů a jeřábů.
 • V místech, kde couvají nákladní motorová vozidla, nevstupujte do dráhy couvajícímu vozidlu.
 • Doporučujeme použít obuv se zpevněnou podrážkou.
 • Sledujte chůzi tam, kde jsou ostré předměty a nevstupujte na ně. 
 • Nevstupujte do blízkosti nezapažených okrajů výkopů nebo nezajištěných okrajů v místech možného pádu z výšky.
 • Nesestupujte nebo neseskakujte do výkopu jakékoliv hloubky.
 • Případně informujte příslušné osoby o nezajištěných otvorech, prohlubních, jámách, propadlin a jiných místech, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob.
 • Při jízdě po staveništi je nutno jezdit, pokud možno, po staveništních komunikacích a dodržovat omezenou rychlost danou dopravními značkami.
 • Při pohybu po staveništi nezasahujte do elektrických zařízení a dbejte pokynů bezpečnostních výstražných tabulek.
Mějte aktuální informace o projektu Nové Královice
Ceník podle
vizualizace
Vybrat
28
rodinných domů
Ceník podle
parametru
Vybrat